Algemene Voorwaarden opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Ten aanzien van de dienstverlening van Maaklr..nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Maaklr. aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.

1.2. Bemiddelingsaanvraag: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever of het achterlaten van de contactgegevens van Opdrachtgever met daarbij de aanvraag voor een bemiddeling.

1.3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.4. Dienst: de dienstverlening die door Maaklr. wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Makelaars in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van woningbemiddeling.

1.5. Gebruiker: de internetgebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Makelaars.

1.6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Makelaar met gebruikmaking van de Website.

1.7. Makelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website of administratie van Maaklr. beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.

1.8. Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, en de reviews van de Makelaar. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Werkspot gewijzigd worden.

1.9. Platform / Website: de website www.Maaklr.nl.

1.10. Maaklr. Gevestigd te Heemstede, KvK nummer 76422682

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Maaklr. en de Gebruiker en/of Opdrachtgever.

2.2. Op de Diensten die door Maaklr. aan Makelaars worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Makelaars” van toepassing.

2.3. Maaklr. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Maaklr. en de Gebruiker en/of Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.5. Maaklr. wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

2.6. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en/of Opdrachtgever en Maaklr., wordt de Gebruiker en/of Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.7. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Maaklr. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1. Maaklr. biedt op de Website, het Platform, aan waarop Opdrachtgevers en Makelaars met elkaar in contact kunnen komen in verband met het bemiddelen bij een woning. Maaklr. heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker en/of Opdrachtgever door middel van of in verband met de Website of anderszins. Maaklr. is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2. Maaklr. heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Maaklr. draagt voor de inhoud van Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Maaklr. verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Makelaars, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwalitetiseisen die Maaklr. stelt.

3.3. Maaklr. biedt de (door haar zelf geplaatste) informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Maaklr. niet:

– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers en/of Opdrachtgevers opgegeven informatie;

– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

– dat derden niet de Website en/of de systemen van Maaklr. onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4. Onderhoud

4.1. Maaklr. is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Maaklr. ontstaat. Maaklr. is niet gehouden om Gebruikers of Opdrachtgevers over een dergelijke onderbreking van het Platform (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1. De Gebruiker en/of Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker en/of Opdrachtgever dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2. Door het aanbieden van gegevens op de Website, het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews en richtprijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker en/of Opdrachtgever is er mee bekend dat de positionering van Bemiddelingsaanvragen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3. De Gebruiker en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde of ingevulde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Maaklr. niet zal schaden.

5.4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website / het Platform worden geplaatst:

a- materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

b- materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

c- materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Maaklr. of derden worden geschonden;

d- materiaal dat naar de mening van Maaklr. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

e- materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;

f- een Bemiddelingsaanvraag of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

g- materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

h- het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker; behalve in de daarvoor bestemde formulieren.

5.5. Maaklr. behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker en/of Opdrachtgever opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Maaklr. behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

5.6. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Makelaar komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Makelaar heeft bevestigd. Maaklr. is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Makelaar geen partij. Maaklr. kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Makelaars om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker en/of Opdrachtgever vrijwaart Maaklr. jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.8. Indien een Gebruiker en/of Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Maaklr. om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5.9. Het is niet toegestaan op een opdracht te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma’s.

Artikel 6. Reviews (indien mogelijk)

6.1. Een Opdrachtgever is gerechtigd een review toe te voegen aan het profiel van de Makelaar door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

6.2. Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een review wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Maaklr. voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

6.3. Maaklr. is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Review Policy zoals gepubliceerd op de Website.

6.4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

– een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Makelaar;

– een review mag geen links en/of scripts bevatten;

– een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Makelaar door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7. Privacy

7.1. Maaklr. verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Maaklr. van toepassing.

Artikel 8. Account

8.1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Maaklr. dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens. Indien er geen account aangemaakt kan worden, volstaat registratie via het daarvoor bestemde formulier op het Platform.

8.2. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Maaklr. de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. Maaklr. is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Bemiddelingsaanvraag, opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

8.3. Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Maaklr. voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.4. Maaklr. is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, het Platform, behoren bij uitsluiting toe aan Maaklr. en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker en/of Opdrachtgever is aangeleverd in verband met het plaatsen van Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews, richtprijzen of anderszins.

9.2. Het is de Gebruiker en/of Opdrachtgever niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Maaklr., op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaklr., een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3. De Gebruiker en/of Opdrachtgever garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker en/of Opdrachtgever vrijwaart Maaklr. volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Uitsluiting

10.1. Maaklr. behoudt zich het recht voor om de Gebruiker en/of Opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, het Platform, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, of Gebruik en/of Opdrachtgever uit de administratie te verwijderen indien een Account technisch nog niet mogelijk is, indien:

a- de Gebruiker en/of Opdrachtgever op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

b- de Gebruiker en/of Opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

c- de Gebruiker en/of Opdrachtgever in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

d- Maaklr en gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Gebruiker en/of Opdrachtgever zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten en Gebruiker en/of Opdrachtgever niet kan aantonen dat daarvan geen sprake is;

e- de Gebruiker en/of Opdrachtgever medewerkers van Maaklr. onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Maaklr. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Maaklr. gebruik maakt, hacks en internet storingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Maaklr.

12.1. Maaklr. is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Maaklr.. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Maaklr. te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Maaklr. wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Maaklr. kan nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 200,00.

12.3. Iedere aansprakelijkheid van Maaklr. voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Maaklr. niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker en/of Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website, het Platform en/of de Diensten.

Artikel 13. Verwijzingen

13.1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Maaklr. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Maaklr. raadt de Gebruiker en/of Opdrachtgever aan om voor het gebruik van die websites kennis te nemen van de (algemene) voorwaarden en privacy policy van die websites.

Artikel 14. Beveiliging

14.1. Maaklr. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Maaklr. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van Inbreuk

15.1. Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website, het Platform, bepaald en onder vermelding van de op de Website, het Platform gevraagde gegevens.

15.2. Indien een Gebruiker en/of Opdrachtgever van mening is dat bepaalde informatie op de Website, het Platform, onrechtmatig is kan hij dit aan Maaklr. melden door middel van een e-mail te sturen naar info@maaklr.nl. Aan de hand van de door deze Gebruiker en/of Opdrachtgever op te geven gegevens zal Maaklr. de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Maaklr. gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Maaklr. worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker en/of Opdrachtgever Maaklr. voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Maaklr. lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16. Geschillen

16.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Heemstede, december 2020