Algemene Voorwaarden Makelaars

Algemene voorwaarden

Voor makelaars

Ten aanzien van de dienstverlening van Maaklr. gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Maaklr. aanvaardt de Makelaar aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.2. Account: het account op het Platform/ de administratie van MAAKLR. dat het mogelijk maakt voor de Makelaar om gebruik te maken van de Diensten.

1.3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4. Bemiddelingsaanvraag: een verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor bemiddeling in woonruimte wordt aangeboden door een Opdrachtgever met daarbij de aanvraag voor een bemiddeling.

1.5. Dienst: de dienstverlening die door Maaklr. wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.6. Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Makelaars.

1.7. Leadprijs: de door de Makelaar na het verkrijgen van een Lead naar aanleiding van een Reactie verschuldigde vergoeding, zoals nader gedefinieerd in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden.

1.8. Lead: gegevens die op initiatief van de Opdrachtgever aan de Makelaar worden verstrekt en waarmee de Makelaar rechtstreeks of via Maaklr. in contact kan treden met de Opdrachtgever.

1.9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor bemiddeling in woonruimte aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van bemiddeling in woonruimte aan een Makelaar met gebruikmaking van het Platform.

1.10. Makelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Makelaar wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maaklr. en Makelaar met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.12. Platform: het door Maaklr. via de website www.Maaklr.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Makelaars in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden.

1.13. Maaklr Geregistreerd bij de KvK onder nummer 76422682

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Maaklr. en de Makelaar.

2.2. Maaklr. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Maaklr. deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Makelaar. Indien de Makelaar met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Makelaar de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Maaklr. en de Makelaar zijn overeengekomen.

2.4. Maaklr. wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Makelaar van de hand.

2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Makelaar en Maaklr., wordt de Makelaar geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Maaklr. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Maaklr. beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Makelaar niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4. Dienstverlening

4.1. Maaklr. biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Makelaars met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Maaklr. heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2. Maaklr. is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3. Maaklr. heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Bemiddelingsaanvragen en opdrachten is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Maaklr. draagt voor de inhoud van Reacties, Bemiddelingsaanvragen en opdrachten geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Maaklr. verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Makelaars, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Maaklr. stelt.

4.4. Maaklr. biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Maaklr. niet:

(a) dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

(b) dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

(c) dat derden niet het Platform en/of de systemen van Maaklr. onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud

5.1. Maaklr. is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Maaklr. ontstaat. Maaklr. is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1. Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van bemiddelingswerkzaamheden, zullen zich als Makelaar registeren op het Platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

6.2. De Makelaar garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Makelaar:

(a) dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;

(b) zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

(c) dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Makelaar werkzaam in is;

(d) dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Makelaars die Maaklr. stelt en die Maaklr. van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Makelaar communiceert. Maaklr. zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Makelaar communiceren en de Makelaar een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

6.3. De Makelaar garandeert dat hij met de ontvangen gegevens van Gebruikers, hen niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van Maaklr. niet zal schaden.

6.4. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Makelaar komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Makelaar heeft bevestigd. Maaklr. is bij Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Makelaar geen partij. Maaklr. kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Makelaars om die werkzaamheden uit te voeren. Makelaar vrijwaart Maaklr. jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.5. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Makelaar worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.6. Indien de Makelaar in strijd handelt met het in artikel 6.5 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Maaklr. om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Makelaar te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7. Privacy

7.1. Maaklr. verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Statement van Maaklr. zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 8. Account en informatieverstrekking door de Makelaar

8.1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Maaklr. dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens. Hieronder wordt verstaan een registratie in de administratie van het Platform.

8.2. Maaklr. kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Makelaar. De Makelaar zal deze informatie op eerste verzoek aan Maaklr verstrekken. Verstrekt de Makelaar de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Maaklr., dan heeft Maaklr. het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

8.3. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Maaklr. de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Makelaar kan pas bemiddelingsaanvragen ontvangen als Maaklr. vastgesteld heeft dat de Makelaar voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

8.4. Maaklr. is gerechtigd (het aanmaken van) een Account van de Makelaar te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Makelaar niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van Maaklr., dat er een vermoeden is dat de Makelaar in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Makelaar eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Maaklr. en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Bemiddelingsaanvragen, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2. Het is de Makelaar niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Maaklr., op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Makelaar niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaklr., een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

  1. Uitsluiting

11.1. Maaklr. behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Makelaar uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Makelaar op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b) de Makelaar inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c) Maaklr. een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Makelaar zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

(d) de Makelaar een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;

(e) de Makelaar in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

(f) de Makelaar de betaling van de Leadprijs op enige wijze tracht te omzeilen;

(g) de Makelaar niet (langer) voldoet aan de door Maaklr. gestelde kwaliteitseisen; en

(h) de Makelaar medewerkers van Maaklr. of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Maaklr. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Maaklr. gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Maaklr.

13.1. Maaklr. is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Makelaar lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Makelaar redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Maaklr.  te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Maaklr. wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2. De totale aansprakelijkheid van Maaklr. bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die Makelaar aan Maaklr. voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 500 (vijfhonderd) euro.

3.3. Iedere aansprakelijkheid van Maaklr. voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Maaklr. niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Makelaar die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

13.4.Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Maaklr. die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van Maaklr. of haar senior management.

Artikel 14. Verwijzingen

14.1. Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Maaklr. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15. Beveiliging

15.1. Maaklr. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Maaklr.  legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16. Melding van Inbreuk

16.1. Indien een Makelaar van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Maaklr. melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Makelaar op te geven gegevens zal Maaklr. de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Maaklr. voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Makelaar zal Maaklr. op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Maaklr. worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Makelaar Maaklr. voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Maaklr. lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17. Duur en beëindiging Overeenkomsten voor onbepaalde duur

17.1. Behoudens voor zover partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen Maaklr. en Makelaar wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

17.2. De Overeenkomst kan door de Makelaar op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@maaklr.nl met het onderwerp ‘Stopzetting abonnement’.

17.3. Maaklr. heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Maaklr. zal de opzegging via het Account of per e-mail communiceren.

17.4.Indien de Makelaar in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Maaklr. het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

17.5.De beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Makelaar niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Maaklr..

Artikel 18. Tarieven en vergoedingen

18.1. De Makelaar is aan Maaklr. een vergoeding (de “Leadprijs”) verschuldigd indien hij via e-mail of andere communicatiemiddelen, de contactgegevens ontvangt van het Platform om de Opdrachtgever te benaderen en uiteindelijk een overeenkomst sluit met deze Opdrachtgever. De hoogte van de Leadprijs is afhankelijk van de inhoud van de gevraagde bemiddeling. De hoogte van de Leadprijs wordt aan de Makelaar gecommuniceerd in de “Overeenkomst bemiddelingsabonnement”. Makelaar dient deze te ondertekenen en stemt daarmee in om de gecommuniceerde Leadprijs te betalen.

18.2. Maaklr. hanteert een restitutiebeleid, waaronder de Makelaar onder omstandigheden een restitutie kan aanvragen van de Leadprijs (een “Restitutie”). De Restitutie wordt uitgekeerd in de vorm van een tegoed ter hoogte van de Leadprijs, welke (uitsluitend) gebruikt kan worden op het Platform. Een Restitutie wordt enkel toegekend onder bijondere omstandigheden. Maaklr. bepaalt geheel naar eigen inzicht of daar in een concreet geval sprake is. Voorwaarde voor het verkrijgen van een Restitutie is dat de Makelaar de aanvraag tot Restitutie niet later doet dan 1(een) maand na de datum waarop de Makelaar de Lead heeft ontvangen. De Restitutie wordt voldaan via een bankoverschrijving naar de rekening vanaf waar de betaling in eerste instantie is gedaan.

18.3. Alle door Maaklr. vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

18.4. Maaklr. is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Makelaar niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Maaklr. volgens de hiervoor in artikel 17.2 omschreven wijze op te zeggen.

18.5. Maaklr. is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging.

Artikel 19. Betaling

19.1. De Leadprijs wordt door Maaklr. in rekening gebracht nadat de Makelaar een onderlinge opdracht heeft getekend met Opdrachtgever en Makelaar dit meldt bij het Platform. Of, indien Opdrachtgever hierover terugkoppeling geeft aan het Platform, of andere wijzen waarop Platform bevestiging ziet dat de opdracht is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Makelaar.

19.2.Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso of door middel van een factuur. Daartoe dient de Makelaar na totstandkoming van de Overeenkomst, Maaklr. te machtigen op de wijze zoals op het Platform vermeld of, indien Maaklr op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht.

19.3.Indien de automatische incasso niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, indien de Makelaar de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan de Makelaar medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Makelaar automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Makelaar is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Maaklr., wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Makelaar vanaf dat moment geblokkeerd en worden er geen nieuwe Bemiddelingsverzoeken naar Makelaar toegestuurd.

19.4.Indien de Makelaar na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Maaklr. de vordering ter incasso uit handen geven. De Makelaar is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

19.5.Alle betalingen door de Makelaar aan Maaklr. worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Maaklr., ongeacht enige andere aanduiding door de Makelaar.

19.6. Enig beroep door de Makelaar op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 20. Geschillen

20.1.Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Maaklr. en Makelaar, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Heemstede, 12 januari 2020